Stanowiska i opinie w sprawach ogólnogospodarczych

23.09.2022 Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom rzemieślniczym z branży piekarskiej, cukierniczej, wędliniarskiej i przetwórstwa mięsa w związku z drastycznym wzrostem cen gazu, energii elektrycznej i surowców pobierz
21.09.2022 Pismo Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego do Sekretarz Stanu Olgi Ewy Semeniuk w sprawie lawinowo rosnących cen nośników energii z powodu krytycznej sytuacji na rynku paliw. pobierz
22.01.2022 Apel Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie udzielenia wsparcia małym i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym oraz ich organizacjom wobec drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej pobierz
24.06.2021 Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu polityki zakupowej Państwa pobierz
10.05.2021 Wniosek ZRP w sprawie umorzenia subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 pobierz
21.04.2021 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pobierz
25.03.2021 Stanowisko ZRP dot. zagadnień w ramach programu transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobierz
25.01.2021 Opinia ZRP dot. pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych pobierz
23.11.2020 Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
02.11.2020 List ZRP do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. pobierz
29.10.2020 Stanowisko ZRP dotyczące sytuacji gospodarczej kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19. pobierz
23.10.2020 Apel ZRP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w działalności branży gastronomicznej. pobierz
18.09.2020 Stanowisko ZRP w sprawie projektu budżetu Państwa na rok 2021. pobierz
27.07.2020 Stanowisko ZRP w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. pobierz
28.05.2020 Stanowisko ZRP w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. pobierz
04.05.2020 Stanowisko ZRP do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek. pobierz
25.03.2020 Wniosek uzupełniający do stanowiska ZRP w sprawie COVID-19 Specustawa. pobierz
23.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie COVID-19 Specustawa. pobierz
20.03.2020 Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej. pobierz
16.03.2020 Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych. pobierz
18.02.2020 List ZRP do GUS w sprawie zmiany klasyfikacji kominiarskiej działalności usługowej. pobierz
07.02.2020 Objaśnienie Ministerstwa Rozwoju na wniosek Rzecznika MŚP w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. pobierz
03.02.2020 Wnioski ZRP w zakresie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ww. ustawy. pobierz
11.12.2019 Katalog spraw dedykowanych Rzecznikowi MŚP przez rzemiosło na 2020 r. pobierz
11.12.2019 Katalog spraw dedykowanych Ministerstwu Rozwoju przez rzemiosło na 2020 r. pobierz
04.12.2019 Cztery najważniejsze postulaty systemowe w obszarze prawa gospodarczego kierowane przez przedsiębiorstwa rzemieślnicze do nowego rządu na najbliższe 4 lata pobierz
11.09.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. pobierz
22.07.2019 Uwagi i opinie ZRP do „Projektu założeń budżetu państwa na 2020 r.” pobierz
21.05.2019 Uwagi i opinie ZRP do „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022”. pobierz
16.04.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. pobierz
04.04.2019 Stanowisko ZRP w sprawie Krajowego Programu Reform na rzecz strategii Europa 2020 Aktualizacja 2019. pobierz
27.03.2019 Opinia ZRP na temat projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym. pobierz
19.02.2019 Katalog spraw dedykowanych Rzecznikowi MŚP przez rzemiosło na 2019 r. pobierz
22.01.2019 Stanowisko ZRP w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. pobierz
04.12.2018 Opinia ZRP na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni. pobierz
19.11.2018 Stanowisko OMRT w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. pobierz
06.11.2018 Stanowisko ZRP w sprawie rządowej propozycji Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych. pobierz
19.10.2018 Opinia ZRP na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. pobierz
17.10.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. pobierz
31.08.2018 Opinia ZRP na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2019. pobierz
31.08.2018 Odpowiedź Ministerstwa Finansów na stanowisko ZRP ws. wprowadzenia przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT wystawiane przez wykonawców naprawy pojazdów. pobierz
31.07.2018 Wystąpienie ZRP ws. podjęcia działań ograniczających szarą strefę w usługowej branży motoryzacyjnej. pobierz
23.07.2018 Opinia i wnioski ZRP w sprawie Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. pobierz
05.07.2018 Stanowisko ZRP na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2019. pobierz
23.04.2018 Stanowisko ZRP na temat projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. pobierz
23.04.2018 Stanowisko po konsultacjach ze środowiskiem rzemieślniczym na temat projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym. pobierz
20.03.2018 Uwagi ZRP na temat ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni w kontekście branży produkcji i handlu artykułami piekarniczymi i cukierniczymi. pobierz
20.11.2017 Uwagi ZRP na temat wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które będą wpłacane na jedno indywidualne konto. pobierz
09.11.2017 Uwagi ZRP na temat projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (UD 308). pobierz
02.10.2017 Uwagi ZRP na temat projektu ustawy z 17 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych. pobierz
27.09.2017 Uwagi ZRP na temat projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS). pobierz
06.04.2017 Uwagi ZRP na temat projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego. pobierz
09.03.2017 Uwagi ZRP na temat pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. pobierz
12.12.2016 Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorców. pobierz
24.11.2016 Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016 Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. pobierz
14.06.2016 Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). pobierz
10.06.2016 Stanowisko ZRP w sprawie obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). pobierz
31.05.2016 Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnego. pobierz
30.05.2016 Opinia ZRP na temat propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowicza. pobierz
16.05.2016 Opinia ZRP na temat progresywnego podatku od handlu. pobierz
23.02.2016 Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi. pobierz
25.01.2016 Opinia ZRP na temat minimalnego wynagrodzenia – stawka 12 zł. pobierz
13.01.2016 Stanowisko ZRP w sprawie programu Rodzina 500+. pobierz
23.12.2015 Motoryzacja – rozliczenia fakturami. pobierz
08.12.2015 Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnej. pobierz
19.10.2015 Porozumienie w sprawie usług. pobierz
19.10.2015 Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
01.10.2015 Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikach. pobierz
29.05.2015 Uwagi ZRP na temat nowelizacji ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej. pobierz
07.05.2015 Opinia ZRP na temat prawa zamówień publicznych. pobierz
22.04.2015 Uwagi ZRP do projektowanego przez Ministerstwo Finansów obniżenia limitu określonego w ustawie sdg w zakresie dokonywania i przyjmowania płatności pomiędzy przedsiębiorstwami w formie bezgotówkowej. pobierz
02.04.2015 Komentarz do Sprawozdania Krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego Programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015 Uwago ZRP do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. pobierz
17.12.2014 Postulaty ZRP skierowane do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.12.2014 Apel do wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia. pobierz
17.11.2014 Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeń. pobierz
16.10.2014 Uwagi ZRP na temat propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. pobierz
03.09.2014 Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej. pobierz
22.01.2014 Opinia ZRP na temat podjętych przez Komisję Kodyfikacyjną prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników (kominiarzy) uwagami do propozycji niektórych jego zapisów. pobierz