Ogólnopolskie Komisje Branżowe ZRP

Ogólnopolskie Komisje Branżowe ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO pełnią rolę reprezentanta środowiska rzemieślniczego w poszczególnych branżach. Ich celem jest wspieranie rzemieślników poprzez:

  • popularyzację nowoczesnych technologii i innowacji,
  • doskonalenie zawodowe i rozwój kwalifikacji,
  • prezentowanie opinii branż w istotnych dla nich sprawach,
  • kształtowanie postaw prospołecznych i promowanie etyki zawodowej.

Komisje branżowe są powoływane przez Zarząd.

W skład komisji branżowych wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność w branży, którą reprezentuje dana komisja. Są oni desygnowani przez izby rzemieślnicze i branżowe cechy. Izby i cechy mogą desygnować po jednym przedstawicielu. Związek Rzemiosła Polskiego może desygnować do komisji do trzech rzemieślników w danej branży. Kadencja komisji branżowych kończy się wraz z kadencją Zarządu ZRP, który ją powołał.