Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Zastępca Dyrektora : Justyna Kądziela

Starszy Specjalista: Monika Tołyż

Referent: Andrzej Morawski

Zadania Zespołu to m.in. :
  1. Nadzór nad organizacją i działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w formie kontroli ich pracy, organizowania szkoleń przewodniczących komisji, rozpatrywania zażaleń kandydatów, dokonywania rocznych ocen przedstawianych Prezydium
  2. Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów przeznaczonych do obrotu międzynarodowego.
  3. Prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej w zakresie problematyki oświaty zawodowej.
  4. Tworzenie i rozwijanie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez izbowe komisje egzaminacyjne.
  5. Prowadzenie Funduszu Oświatowego Rzemiosła.
  6. Tworzenie, analizowanie i rozwijanie korzystnych ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych warunków zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz merytoryczne sprzyjanie kształceniu zawodowemu młodocianych w rzemiośle w drodze nauki i przyuczenia.
  7. Inspirowanie w skali ogólnopolskiej przedsięwzięć promujących przygotowanie zawodowe w rzemiośle.