Dialog społeczny

Związek Rzemiosła Polskiego jest reprezentatywnym partnerem społecznym. Jako organizacja pracodawców, reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników. Związek posiada swoich przedstawicieli w zespołach problemowych Rady, angażuje się w prace grup roboczych oraz działania szkoleniowe koordynowane przez Biuro RDS oraz Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego rzemiosło reprezentują przedstawiciele organizacji członkowskich Związku – izb rzemieślniczych. Dzięki temu głos MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach problemowych, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

W kręgu zainteresowania Związku Rzemiosła Polskiego Trójstronne pozostają także zespoły branżowe, działające poza Radą Dialogu Społecznego – zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami reprezentacji poszczególnych branż rzemieślniczych. Zespoły powoływane są w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, udziału w realizacji programów rządowych oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania poszczególnych branż.

Na poziomie europejskim Związek Rzemiosła Polskiego pracuje w Komitecie Dialogu Społecznego w ramach delegacji SMEunited oraz jest reprezentowany w szeregu gremiów opiniodawczo-doradczych.

Sieć organizacyjna Związku uczestniczy ponadto w autonomicznym dialogu społecznym z udziałem organizacji partnerów społecznych oraz w inicjatywach promujących dialog społeczny.

Informator Dialogu Społecznego: Pobierz Informator