Projekt „Czas na staż”

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU:

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.
Projekt ma być złożony w ramach: Działanie 4.1 PO WER, konkurs na inkubacje nowatorskich pomysłów w zakresie rozwiązań ułatwiających przejście z edukacji do rynku pracy

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest udzielenie 32 grantów (ok. 50 tys. PLN) w środowiskach szkół zawodowych, uczelni oraz rzemiosła dla pomysłodawców nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia uczniów w przejściu z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2017 roku 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, pracodawców i rzemieślników.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Ogłoszenie konkursu dla pomysłodawców w 4 kategoriach: UCZEŃ (NFDK – Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Krakowie), STUDENT (BFKK – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku), MENTOR (FG: Fundacja Gospodarcza w Gdyni) oraz MISTRZ (ZRP) i wyłonienie 32 pomysłów do finansowania
  • Testowanie nowych rozwiązań w środowisku (realizacja grantów) ze wsparciem merytorycznym
  • Ocena rozwiązań i wybór najlepszych sprawdzonych pomysłów do upowszechnienia
  • Upowszechnianie poprzez szkoleniowa w środowiskach potencjalnych użytkowników: szkoły zawodowe (NFDK), uczelnie (BFKK), instytucje publiczne (FG) oraz rzemiosło (ZRP)

GRUPY DOCELOWE:

Szkoły zawodowe i ich uczniowie, nauczyciele (NFDK), uczelnie, biura karier, studenci i pracownicy akademiccy (BFKK), pracodawcy publiczni, specjaliści ds. HR,, duże organizacje i przedsiębiorstwa (FG) oraz rzemieślnicy i rzemiosło (ZRP)

OBSZARY TEMATYCZNE PROJEKTU:

Przejście z edukacji do pracy. Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez dostosowanie form praktycznej nauki zwodu uczniów szkół zawodowych i studentów do potrzeb pracodawców.

REZULTATY PROJEKTU:

32 granty, 4 nowe rozwiązania i podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników nowych rozwiązań, 64 szkolenia w całym kraju dla szkół uczelni, firm i rzemiosła, kampania promująca problematykę nauki zawodu w firmie oraz innowacji w tym zakresie.

ZADANIA W PROJEKCIE DLA ZRP:

Prowadzenie konkursy w kategorii Mistrz (rzemiosło) wraz z kampanią promocyjną, wybór i rekomendowania do finansowania 8 najlepszych pomysłów zgłoszonych przez rzemiosło, 16 szkoleń (w każdym województwie) dla rzemiosła na temat nowych rozwiązań, 1 konferencja w Warszawie na temat nowej roli rzemiosła w nauce zawodu, spotkania (konsultacje) z ministerstwami i decydentami.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

36 miesięcy – od 01.01.2016 do 31.12.2019

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI RZEMIOSŁA:

  • PROMOCJA RZEMIOSŁA jako instytucji poszukującej nowych rozwiązań w zakresie jakości kształcenia praktycznego i nauki zawodu, Lidera w zakresie innowacyjnych, lepszych form Dualnego Systemu Kształcenia – marketing zewnętrzny ZRP na terenie całego kraju ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  • WIZERUNEK RZEMIEŚLNIKÓW jako pracodawców i mistrzów zawodu zaangażowanych w edukację praktyczną na poziomie szkół zawodowych i uczelni, jako środowiska kreatywnego, proponującego nowe rozwiązania – zwiększenie atrakcyjności rzemiosła w opinii obywateli, rodziców, uczniów – wsparcie pozytywnych trendów w wyborach edukacyjno-zawodowych młodzieży, popularyzacja rzemiosła
  • WSPARCIE RZEMIEŚLNIKÓW lub IZB RZEMIEŚLNICZYCH przez struktury krajowe w poszukiwaniu, testowaniu rozwiązań ułatwiających współpracę ze szkołami zawodowymi, wsparcie racjonalizatorów – możliwości sfinansowania konkursu dla innowacyjnych mistrzów, instruktorów nauki zawodu – marketing wewnętrzny ZRP w 16 regionach
  • Finansowanie działalności ZRP prowadzonej w obszarze problemowym, wynagrodzenia, środki na kampanie informacyjne, szkolenia dla rzemiosła, nagrody dla zasłużonych środowisk.

CZŁONKOWIE PARTNERSTWA (PARTNERZY ZRP):

LIDER: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR (BFKK)
PARTNER: FUNDACJA GOSPODARCZA W GDYNI (FG)
PARTNER: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY (NFDK)