Rzemiosło w EFS

IV warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdyni

W dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Gdyni odbyły się czwarte warsztaty szkoleniowo-informacyjne realizowane w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”. Wzięło w nich udział 47 osób – przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

W pierwszym dniu spotkania omówiono zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na bazie zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Ponadto omówiono szereg wytycznych: w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020, w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Uczestnicy brali aktywny udział w dyskusji oraz pracowali w grupach nad omawianymi zagadnieniami.

Drugiego dnia zaprezentowany został system zarządzania relacjami pomiędzy ZRP, izbami rzemieślniczymi reprezentowanymi w komitetach monitorujących a izbami nie reprezentowanymi w tych gremiach w obszarze wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w dyskusji na temat zasad wdrożenia systemu przez ZRP i izby rzemieślnicze. W dalszej części spotkani Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Polityki Społecznej, mówiła na temat interwencji EFS w obszar edukacji zawodowej, realizowanej z udziałem rzemiosła i jego organizacji i ukierunkowaniu jej na umacnianie funkcjonujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Ostatnim tematem warsztatów było omówienie i podsumowanie stanu wdrażania zasady partnerstwa i rekomendacji organizacji rzemiosła przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkolenia. Prezentacja 1: LINK Prezentacja 2: LINK Prezentacja 3: LINK System ZRP: LINK

III warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Katowicach

W dniach 14-15 marca w Katowicach, odbyły się trzecie warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli ZRP i izb rzemieślniczych. Wzięło w nich udział 47 osób – przedstawiciele ZRP i izb rzemieślniczych.

Pierwszego dnia zaprezentowano informację nt. najważniejszych kwestii dla organizacji rzemiosła omawianych na forum Komitetu Monitorującego PO Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto omówiono wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, oraz wytyczne dot. wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. Drugiego dnia odbyła się dyskusja oraz wymiana informacji na temat wdrażania zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające RPO. Następnie omówiono i zatwierdzono ostateczną wersję rekomendacji dla instytucji zarządzających RPO. Ostatnim tematem omówionym podczas warsztatów były założenia systemu zarządzania relacjami pomiędzy ZRP, izbami rzemieślniczymi reprezentowanymi w komitetach monitorujących a izbami nie reprezentowanymi w tych gremiach w obszarze wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport ZRP zasada partnerstwa: LINK Postulaty i rekomendacje dla IZRPO Rzemiosło w EFS: LINK System zarządzania relacjami – projekt NE ZRP: LINK Rzemiosło w EFS Katowice – Edukacja poszerzona: LINK

Materiały z warsztatów „Rzemiosło w EFS”

W ramach projektu „Rzemiosło w EFS” odbyły się w Poznaniu II warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla członków komitetów monitorujących i ich zastępców oraz przedstawicieli izb nie reprezentowanych w komitetach.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak: „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020” (prezentacja 1), „Stan wdrażania Podmiotowych Systemów Finansowania w poszczególnych regionach Polski” (prezentacja 2) oraz „Jak zapisać się do Bazy Usług Rozwojowych i świadczyć usługi dla MŚP?” (prezentacja 3) – prowadzona przez przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze szkolenia. Prezentacja 1: LINK Prezentacja 2: LINK Prezentacja 3: LINK

II warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Poznaniu

I Warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdańsku

8-9 września w Gdańsku odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie „Rzemiosło w EFS”, warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 a jego głównym celem jest rozwinięcie sieci współpracy przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w komitetach monitorujących oraz współpracy z podmiotami niezasiadającymi w komitetach w ramach struktury organizacyjnej ZRP. W skład sieci będą wchodziły wszystkie izby rzemieślnicze, natomiast funkcję Lidera sieci pełni Związek Rzemiosła Polskiego.

Obecnie zrealizowano pierwszy etap projektu, w ramach którego przeprowadzono ogólnopolskie badania przedstawicieli organizacji rzemiosła dot. barier we wdrażaniu zasady partnerstwa w programach operacyjnych finansowanych z EFS. Wyniki badań zostały zawarte w raporcie oraz zaprezentowane uczestnikom szkolenia, rozpoczynając tym samym realizację drugiego etapu projektu, tj. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-informacyjnych dla przedstawicieli ZRP i izb rzemieślniczych.

W pierwszym dniu warsztatów, dla przedstawicieli organizacji rzemiosła, odbyło się szkolenie z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Prowadzący podkreślił, jak ważne jest zamieszczanie wszelkich materiałów i prezentacji w standardzie WCAG 2.0, czego wszyscy będziemy musieli się nauczyć. Drugi dzień szkolenia, to wymiana informacji i doświadczeń z posiedzeń regionalnych komitetów monitorujących oraz dyskusja uczestników i trenerów prowadzących warsztaty. Jednym z rezultatów prowadzonych szkoleń było opracowane pierwszych wniosków na temat wdrażania zasad partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające RPO. Omówiono także obszary interwencji EFS w ramach RPO oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prezentacje z warsztatów poniżej, zachęcamy do zapoznania się z materiałami: Rzemioslo w EFS: LINK Wdrazanie EFS: LINK Raport: LINK Wytyczne: LINK Standard WCAG 2.0: LINK Dodatkowe materiały: LINK