Fundusze unijne

Do ważnych zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy monitorowanie prawa, zarówno krajowego jak i wspólnotowego, odnoszącego się do zagadnień związanych z funduszami unijnymi, w tym udział w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania funduszy unijnych. 

Przedstawiciele Związku biorą udział w pracach następujących gremiów zewnętrznych, zajmujących się problematyką funduszy unijnych:

1. Zespół Problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich.

2. Komitet ds. Umowy Partnerstwa 2014-2020, w tym:

  • podkomitet ds. monitorowania zasady partnerstwa
  • podkomitet ds. efektywności funduszy UE ma lata 2014-2020
  • podkomitet ds. koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020
  • grupa robocza ds. równości szans kobiet i mężczyzn oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

3. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym grupy robocze:

  • ds. efektywności
  • ds. ewaluacji

4. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w tym:

  • grupa robocza ds. wdrażania programu

5. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
6. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
7. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
8. Komitet Monitorujący Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
9. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
10. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla woj. mazowieckiego na lata 2014-2020.
11. Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzona jest stała współpraca z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych w komitetach monitorujących programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz innych stałych ciałach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką funduszy unijnych. Podejmowane są interwencje w sprawach dotyczących korzystania przez organizacje rzemieślnicze i rzemieślników z funduszy unijnych.

Ważnym zadaniem jest także udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, finansowanych z funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. Związek pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi, a ich potencjalnymi partnerami w kraju i zagranicą, w celu wspólnej realizacji projektów ze środków UE oraz prowadzi doradztwo i organizuje szkolenia dla organizacji rzemieślniczych nt. korzystania z funduszy unijnych.

Zespół ds. rozwoju i komunikacji

tel. 22 50 44 223
e-mail: nzn@zrp.pl