Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Fundusze unijne

Głównym zadaniem zespołu jest monitorowanie prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego odnoszącego się do zagadnień związanych z funduszami unijnymi, w tym udział w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania funduszy unijnych.

Przedstawiciele zespołu biorą udział w pracach następujących gremiów zewnętrznych, zajmujących się problematyką funduszy unijnych:

1. Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ds. Funduszy Strukturalnych
2. Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w tym grupy robocze:

  • ds. społeczeństwa obywatelskiego
  • ds. koordynacji i komplementarności
  • ds. społeczeństwa informacyjnego
  • ds. informacji, promocji i szkoleń
  • ds. polityki regionalnej

3. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, w tym grupy robocze:

  • ds. horyzontalnych
  • ds. ewaluacji
  • ds. zasady równości szans płci

4. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”
5. grupa robocza ds. polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)
6. Komitet Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół prowadzi stałą współpracę z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych w komitetach monitorujących programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym (Regionalne Programy Operacyjne i komponent regionalny PO Kapitał Ludzki) oraz innych stałych ciałach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką funduszy unijnych, podejmując interwencje w sprawach dotyczących korzystania przez organizacje rzemieślnicze i rzemieślników z funduszy unijnych.

Ważnym zadaniem zespołu jest także udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, finansowanych z funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. Zespół pośredniczy także w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi, a ich potencjalnymi partnerami w kraju i zagranicą, w celu wspólnej realizacji projektów ze środków UE oraz prowadzi doradztwo i organizuje szkolenia dla organizacji rzemieślniczych nt. korzystania z funduszy unijnych.

Zespół ds. rozwoju i komunikacji
tel. 22 50 44 223
e-mail: nzn@zrp.pl

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018