Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości

Główny Specjalista: Jarosław ROMANIUK

Zadania Zespołu to m.in.:

  1. Prowadzenie całokształtu zagadnień w obszarach: prawo gospodarcze (prawo działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, obrót towarami i usługami z zagranicą itp.), prawo podatkowe i celne, prawo bankowe, ochrona środowiska.
  2. Analizowanie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego, występowanie z propozycjami zmian, opiniowanie projektowanych rozwiązań.
  3. Prowadzenie i koordynowanie całokształtu zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym mmśp, w tym rzemiosła oraz określaniem działań (strategii) ZRP w kontekście rozwoju i pozycji mikro i małych przedsiębiorstw, w tym rzemiosła, w systemie gospodarczo-społecznym kraju.
  4. Opiniowanie systemowych rozwiązań w zakresie dostępu mmśp i organizacji do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, pochodzących ze środków publicznych krajowych oraz (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi biura ZRP) międzynarodowych.
  5. Upowszechnianie najnowszych informacji gospodarczych w środowisku mmśp.
  6. Inicjowanie przedsięwzięć z udziałem ZRP oraz izb rzemieślniczych i cechów na rzecz upowszechniania wiedzy o przepisach i normach prawnych z obszaru ochrony środowiska.
  7. Współpraca z organizacjami prowadzącymi certyfikację i normalizację w zakresie zarządzania jakością i innowacjami technologicznymi w rzemiośle.
  8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.