Państwowa inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 1985r., poz. 276 z późn. zm.). Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy – przy pomocy zastępców i szesnastu okręgowych inspektorów pracy.