Polityka Społeczna

Przez politykę społeczną rozumie się działalność Państwa i innych podmiotów w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności. Polityka społeczna obejmuje m.in. następujące problemy: zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia, zatrudnienie, ochrona pracy. 

W tym obszarze przejawiamy aktywność na poziomie ogólnopolskim i europejskim, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, prezentowanie poglądów środowiska podczas spotkań odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP, zespołów Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, seminariów i konferencji, a także na forum Europejskiej Unii Rzemiosła, Małej i Średniej Przedsiębiorczości (UEAPME).
Poza resortami współpracujemy także z takimi instytucjami jak: Główna Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz Instytut Spraw Publicznych.
Realizując zadania z powyższej dziedziny przedstawiciele ZRP zasiadają w gronie członków: Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

tel.: 22 50 44 230
tel.: 22 50 44 397
e-mail: oswiata@zrp.pl

Polityka społeczna - akty prawne

Państwowa inspekcja pracy

Stanowiska i opinie