Kongres

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem ZRP, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.

Kongres zwoływany jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku i ma charakter sprawozdawczy. W jego trakcie uchwalane są roczne plany działalności i plany finansowe. Delegaci na Kongres dokonują oceny rocznej działalności Związku zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym.

Co cztery lata odbywa się Kongres sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego przeprowadzane są wybory Prezesa Związku i Członków Komisji Rewizyjnej. Kongres zatwierdza też wtedy skład Zarządu (jego członków desygnują zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze).

Do udziału w Kongresie upoważnionych jest 149 delegatów. Są to przedstawiciele organizacji zrzeszonych w ZRP, będący czynnymi przedsiębiorcami

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program Rozwoju Rzemiosła 2017-2021
Uchwała nr 9 VII Kongresu Rzemiosła Polskiego – Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017
Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017
Sprawozdanie z działalności ZRP 2014-2015
Sprawozdanie z działalności ZRP 2013-2014
Sprawozdanie z działalności ZRP 2011-2012
Sprawozdanie z działalności ZRP 2010-2011
Sprawozdanie z działalności ZRP 2009-2013