Rada Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego jest reprezentatywnym partnerem społecznym. Jako organizacja pracodawców, reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników. Związek posiada swoich przedstawicieli w zespołach problemowych Rady, angażuje się w prace grup roboczych oraz działania szkoleniowe koordynowane przez Biuro RDS oraz Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego rzemiosło reprezentują przedstawiciele organizacji członkowskich Związku – izb rzemieślniczych. Dzięki temu głos MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach problemowych, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

W kręgu zainteresowania Związku Rzemiosła Polskiego Trójstronne pozostają także zespoły branżowe, działające poza Radą Dialogu Społecznego – zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami reprezentacji poszczególnych branż rzemieślniczych. Zespoły powoływane są w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, udziału w realizacji programów rządowych oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania poszczególnych branż.

Na poziomie europejskim Związek Rzemiosła Polskiego pracuje w Komitecie Dialogu Społecznego w ramach delegacji SMEunited oraz jest reprezentowany w szeregu gremiów opiniodawczo-doradczych.

Sieć organizacyjna Związku uczestniczy ponadto w autonomicznym dialogu społecznym z udziałem organizacji partnerów społecznych oraz w inicjatywach promujących dialog społeczny.

Dodatkowe informacje:

Przedstawiciele ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Skład Rady Dialogu Społecznego

Dokumenty do pobrania.

30.09.2020Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.pobierz
30.09.2020Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.pobierz
30.09.2020Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznegopobierz
30.09.2020Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.pobierz
30.09.2020Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.pobierz
02.04.2020List społecznej strony RDS do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.pobierz
02.04.2020List społecznej strony RDS do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg.pobierz
28.03.2020Protest strony społecznej w sprawie nocnych zmian w ustawie o RDS.pobierz
18.03.2020Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy.pobierz
06.02.2020Tezy ZRP do debaty na Posiedzeniu RDS nt. projektu budżetu państwa na 2020 rok.pobierz
27.01.2020Uchwała nr 85 Strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.pobierz
18.11.2019Apel strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.pobierz
25.10.2019Odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie uchwały o realizacji inwestycji o długim okresie wykonania.pobierz
25.10.2019Odpowiedź Prezesa GUS w sprawie uchwały o problemach przedsiębiorstw z branży budowlanej.pobierz
12.09.2019Apel organizacji pracodawców w sprawie utrzymania tzw. limitu składek na ZUS.pobierz
22.05.2019Apel partnerów społecznych RDS w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego.pobierz
26.03.2019List otwarty reprezentatywnych organizacji pracodawców dot. sytuacji w oświacie.pobierz
05.03.2019Apel reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców do Premiera Mateusza Morawieckiego o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe z 5% do 23%.pobierz
18.11.2018Odpowiedź MEN dotycząca Uchwały RDS nt zmian w Prawie oświatowym.pobierz
16.11.2018Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (zasada trzydziestokrotności).pobierz
28.11.2018List reprezentatywnych organizacji pracodawców do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie podniesienia efektywności dialogu społecznego.pobierz
07.08.2017Pismo członków RDS do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Konstytucji Biznesu.pobierz
17.07.2017Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.pobierz
13.07.2017Stanowisko strony pracodawców RDS do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.pobierz
18.05.2017Wspólna propozycja pracodawców RDS dotycząca wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. wzrostu emerytur i rent oraz wynagrodzeń w gospodarce narodowej.pobierz
08.03.2017Rekomendacje dotyczące wdrożenia w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego.pobierz
08.03.2017Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego.pobierz
21.02.2017Pismo członków RDS do premier Beaty Szydło dotyczące nieuwzględniania poprawek strony pracodawców do pakietu ustaw o ochronie zdrowia.pobierz
01.12.2016Stanowisko strony pracodawców RDS dotyczące projektu ustawy o związkach zawodowych.pobierz
30.07.2016Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o RDS z dnia 27 lipca 2016 r.pobierz
26.11.2012Stanowisko strony pracodawców RDS wobec zmiany działu VI Kodeksu pracy „Czas pracy”.pobierz
15.11.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich z 15 listopada 2012 r.pobierz
05.11.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 5 listopada 2012 r.pobierz
13.09.2012Opinia ZRP do projektu budżetu państwa na 2013 r.pobierz
13.09.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z dnia 13 września 2012 r.pobierz
14.06.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 14 czerwca 2012 r.pobierz
22.02.2012Propozycje tematów przygotowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego, którymi powinna zająć się Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych.pobierz
16.01.2012Decyzja Związków Zawodowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o zawieszeniu z dniem 16 stycznia 2012 r. udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów problemowych.pobierz
11.07.2011Tematem spotkania było ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz przedstawienie informacji o pracach nad budżetem państwa na 2012 r.pobierz
27.06.2011Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestie wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.pobierz
19.05.2011Tematem posiedzenia była m.in. kontynuacja dyskusji w sprawie uchwały TK dotyczącej wstrzymania wydatkowania środków z Funduszu Pracy.pobierz
19.05.2011Ustalenia z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z 19 maja 2011 r.pobierz
20.04.2011Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 20 kwietnia 2011 r.pobierz
17.02.2011Informacja z posiedzenia TK ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie pakietu klimatycznego i zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatycznymi oraz dotyczące projektu ustawy w kwestii funkcjonowania systemu ubezpieczeń.pobierz
27.01.2011Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące obrony środków z Funduszu Pracy. ZRP zaapelował o przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z ministerstwa finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe.pobierz
10.01.2011Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.pobierz
06.10.2010Pismo skierowane na ręce Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych negujące odwołanie posiedzenie TK z dnia 7 października 2010 r.pobierz
27.09.2010Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu budżetu na 2011 rok.pobierz
13.09.2010Uchwała nr 41 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.pobierz
13.09.2010Uchwała nr 42 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. propozycji partnerów społecznych odnośnie podjęcia prac na forum Trójstronnej Komisji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych.pobierz
07.09.2010Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z powiedzenia 7 września 2010 roku.pobierz
31.08.2010Pismo ZRP do Przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z propozycjami do systemu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne.pobierz
30.07.2010Uchwała nr 40 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o lokalnych samorządowych funduszach pożyczkowych.pobierz
29.07.2010Stanowisko ZRP do projektu założeń projektu ustawy o lobbingu.pobierz
20.07.2010Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dniu 20 lipca 2010 r.pobierz
20.07.2010Uchwała nr 39 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie zmiany terminów uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia.pobierz