Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 8-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz siedmiu Wiceprezesów.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

PREZYDIUM ZARZĄDU:
 

Jan GOGOLEWSKI
Prezes
Związku Rzemiosła Polskiego

Jan KLIMEK
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego

Janusz KOWALSKI
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego

Wacław NAPIERAŁA
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego
Janusz PIĄTEK
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego
Zdzisław SIWIŃSKI
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego
Andrzej STARUCH
Wiceprezes
Związku Rzemiosła Polskiego
  • Piotr ANTOSZEWSKI – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
  • Zbigniew MARCHWIAK – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego
 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Włodzimierz BINIEK
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Emil KUNYSZ
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Andrzej KUTA
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego
Grzegorz PELLOWSKI
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Adam PRZYBYSZ
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

 

Stanisław SYGUŁA
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Tadeusz SZEWCZYK
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Adam WYKRĘT
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

Sylwester ZAWADZKI
Członek Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego
  • Jan GAŃSKI
  • Jan JAWORSKI
  • Henryk KLUSKA
  • Zbigniew ŁADZIŃSKI
  • Włodzimierz OSTROWSKI
  • Andrzej POŹNIAK
  • Włodzimierz SZYMAŃSKI
  • Jan WITKOWSKI