Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku. Każda izba desygnuje dwóch arbitrów.

Skład Prezydium Sądu Polubownego:
  • Przewodniczący Sądu – Kazimierz BISZTA – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
  • Zastępca Przewodniczącego – Władysław MAZUR – Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
  • Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PIĄTEK – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

WYKAZ ARBITRÓW

Tryb działania Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego znajduje się w Statucie Związku Rzemiosła Polskiego:

STATUT ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO