Zespół Rozwoju i Komunikacji

Dyrektor: Norbert Pruszanowki

Stażysta: Kacper Zając

Zadania Zespołu to m.in.:
  1. Monitorowanie prawa (krajowego i wspólnotowego) odnoszącego się do zagadnień związanych z funduszami UE: strukturalnymi i pozastrukturalnymi, w tym udział w konsultacjach i opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania funduszy; udział w konsultacjach i opiniowanie aktów wykonawczych oraz dokumentów roboczych; opracowywanie, samodzielnie oraz we współpracy z organizacjami członkowskimi, propozycji zmian.
  2. Bieżąca współpraca z przedstawicielami ZRP i izb rzemieślniczych w komitetach monitorujących i sterujących programów operacyjnych oraz innych stałych ciałach opiniodawczo-doradczych zajmujących się problematyką funduszy unijnych.
  3. Uczestniczenie w wykonywaniu zadań, związanych z przygotowywaniem i realizacją podejmowanych przez ZRP projektów, finansowanych z funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych. Doradztwo i wspieranie merytoryczne innych komórek organizacyjnych w zakresie przygotowywania i realizowania projektów.
  4. Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi a ich potencjalnymi partnerami w kraju i zagranicą, w celu wspólnej realizacji projektów ze środków UE.
  5. Podejmowanie (samodzielnie i/lub we współpracy z izbami/cechami) interwencji w sprawach dotyczących korzystania przez organizacje rzemieślnicze i rzemieślników z funduszy unijnych.
  6. Informowanie komórek organizacyjnych ZRP i organizacji członkowskich ZRP nt. dostępnych funduszy wspólnotowych finansujących inicjatywy dotyczące rzemiosła i mmśp oraz ich organizacji.
  7. Prowadzenie doradztwa oraz organizowanie szkoleń dla organizacji rzemieślniczych nt. korzystania z funduszy unijnych.