Oświata zawodowa – stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.
29.06.2021 Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie uwzględnienia w systemie informatycznym ZUS wyłączenia młodocianych z ogólnej liczby zatrudnionych
28.04.2021
  1. Wniosek ZRP do Ministra Edukacji i Nauki o podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  2. Pismo ZRP do Pani Olgi Semeniuk, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z uprzejmą prośbą o wsparcie powyższego wniosku, skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki.
26.03.2021 Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego skierowany do Pani Olgi Semeniuk Podsekretarz Stanu w MRPiT o uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia o zapisy, które umożliwią wyłączenie spod rygoru zakazu, organizowanie zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich pobierz
11.02.2021 Wystąpienie ZRP do MRPiT odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień  pobierz
11.02.2021 Wystąpienie ZRP do MEiN odnośnie uwzględnienia w najbliższych etapach szczepień instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych w Narodowym Programie Szczepień pobierz
12.01.2021 Pismo ZRP  do Prezesa Rady Ministrów RP odnośnie uwzględnienia  w najbliższych etapach szczepień mistrzów szkolących uczniów w ramach  realizacji Narodowego Programu Szczepień. pobierz
27.11.2020 Pismo ZRP do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się dzieci w wieku do 16 lat. pobierz
24.11.2020 Pismo ZRP do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w celu wypracowania propozycji rozwiązań umożliwiających realizację praktycznej nauki zawodu przez młodocianych pracowników. pobierz
20.11.2020 Pismo ZRP do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. pobierz
20.11.2020 Pismo ZRP do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. pobierz
19.11.2020 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. pobierz
06.11.2020 Pismo do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych pierwszego stopnia będących młodocianymi pracownikami. pobierz
24.06.2020 Pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. pobierz
02.06.2020 Pismo ZRP do MEN w sprawie umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. pobierz
02.06.2020 Pismo ZRP do MRPiPS  w sprawie umożliwienia kontynuacji zajęć praktycznych młodocianym pracownikom i uczniom szkół branżowych I stopnia. pobierz
01.06.2020 Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo ZRP w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
21.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
21.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
05.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
05.05.2020 Pismo ZRP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powrotu uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. pobierz
25.11.2019 Stanowisko ZRP w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. pobierz
29.07.2019 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. pobierz
24.04.2019 Opinia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. pobierz
05.04.2019 Wspólne pismo organizacji pracodawców dot. reformy i bieżącego wykorzystania Funduszu Pracy na rzecz nauczycieli. pobierz
12.10.2018 Stanowisko Rzemiosła Polskiego w sprawie sposobu procederowania zmian w prawie oświatowym oraz dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
04.10.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pobierz
23.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności. pobierz
20.08.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. pobierz
17.07.2018 Stanowisko ZRP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy Prawo oświatowe. pobierz
29.06.2018 Stanowisko ZRP  w sprawie projektu ustawy o rynku pracy. pobierz
23.11.2017 Opinia ZRP na temat rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. pobierz
22.11.2017 Stanowisko ZRP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. pobierz
29.08.2017 Stanowisko ZRP w sprawie ustaleń z posiedzenia Grupy Sterującej projektów PO WER, nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. pobierz
24.07.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. pobierz
14.07.2017 Stanowisko ZRP w sprawie roli rzemiosła w systemie edukacji zawodowej. Pismo po konferencji Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym. pobierz
17.05.2017 Opinia ZRP na temat czterech projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, które zostały udostępnione w celu konsultacji społecznych. pobierz
30.01.2017 Opinia ZRP na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. pobierz
10.11.2016 Propozycje ZRP, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia zawodowego. pobierz
07.11.2016 Stanowisko ZRP w sprawie rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. pobierz
10.10.2016 Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. pobierz
14.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK o wszczęcie wyjaśnienia w sprawie działań Akademii Rzemiosła Polskiego, naruszającej przepisy ustawy o rzemiośle. pobierz
08.03.2016 Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK w sprawie zbadania działalności firm oferujących w internecie dokumentów zwanych „egzemplarzami kolekcjonerskimi”. pobierz
08.02.2016 Opinia ZRP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. pobierz
30.12.2015 Protest ZRP w sprawie rozporządzenie dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane w dniu 22 grudnia 2015 r. pobierz
  Archiwum lata 2008-2013