Rada Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego jest reprezentatywnym partnerem społecznym. Jako organizacja pracodawców, reprezentuje na forum Rady Dialogu Społecznego interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników. Związek posiada swoich przedstawicieli w zespołach problemowych Rady, angażuje się w prace grup roboczych oraz działania szkoleniowe koordynowane przez Biuro RDS oraz Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego rzemiosło reprezentują przedstawiciele organizacji członkowskich Związku – izb rzemieślniczych. Dzięki temu głos MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach problemowych, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym, jak i lokalnym. W kręgu zainteresowania Związku Rzemiosła Polskiego Trójstronne pozostają także zespoły branżowe, działające poza Radą Dialogu Społecznego – zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami reprezentacji poszczególnych branż rzemieślniczych. Zespoły powoływane są w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, udziału w realizacji programów rządowych oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania poszczególnych branż. Na poziomie europejskim Związek Rzemiosła Polskiego pracuje w Komitecie Dialogu Społecznego w ramach delegacji SMEunited oraz jest reprezentowany w szeregu gremiów opiniodawczo-doradczych. Sieć organizacyjna Związku uczestniczy ponadto w autonomicznym dialogu społecznym z udziałem organizacji partnerów społecznych oraz w inicjatywach promujących dialog społeczny. Dokumenty do pobrania.
30.09.2020 Uchwała nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. pobierz
30.09.2020 Uchwała nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego. pobierz
30.09.2020 Uchwała nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego pobierz
30.09.2020 Uchwała nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej. pobierz
30.09.2020 Uchwała nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. pobierz
02.04.2020 List społecznej strony RDS do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. pobierz
02.04.2020 List społecznej strony RDS do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. pobierz
28.03.2020 Protest strony społecznej w sprawie nocnych zmian w ustawie o RDS. pobierz
18.03.2020 Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy. pobierz
06.02.2020 Tezy ZRP do debaty na Posiedzeniu RDS nt. projektu budżetu państwa na 2020 rok. pobierz
27.01.2020 Uchwała nr 85 Strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. pobierz
18.11.2019 Apel strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie odrzucenia w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. pobierz
25.10.2019 Odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie uchwały o realizacji inwestycji o długim okresie wykonania. pobierz
25.10.2019 Odpowiedź Prezesa GUS w sprawie uchwały o problemach przedsiębiorstw z branży budowlanej. pobierz
12.09.2019 Apel organizacji pracodawców w sprawie utrzymania tzw. limitu składek na ZUS. pobierz
22.05.2019 Apel partnerów społecznych RDS w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego. pobierz
26.03.2019 List otwarty reprezentatywnych organizacji pracodawców dot. sytuacji w oświacie. pobierz
05.03.2019 Apel reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców do Premiera Mateusza Morawieckiego o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe z 5% do 23%. pobierz
18.11.2018 Odpowiedź MEN dotycząca Uchwały RDS nt zmian w Prawie oświatowym. pobierz
16.11.2018 Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (zasada trzydziestokrotności). pobierz
28.11.2018 List reprezentatywnych organizacji pracodawców do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie podniesienia efektywności dialogu społecznego. pobierz
07.08.2017 Pismo członków RDS do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Konstytucji Biznesu. pobierz
17.07.2017 Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. pobierz
13.07.2017 Stanowisko strony pracodawców RDS do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. pobierz
18.05.2017 Wspólna propozycja pracodawców RDS dotycząca wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. wzrostu emerytur i rent oraz wynagrodzeń w gospodarce narodowej. pobierz
08.03.2017 Rekomendacje dotyczące wdrożenia w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. pobierz
08.03.2017 Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego. pobierz
21.02.2017 Pismo członków RDS do premier Beaty Szydło dotyczące nieuwzględniania poprawek strony pracodawców do pakietu ustaw o ochronie zdrowia. pobierz
01.12.2016 Stanowisko strony pracodawców RDS dotyczące projektu ustawy o związkach zawodowych. pobierz
30.07.2016 Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o RDS z dnia 27 lipca 2016 r. pobierz
26.11.2012 Stanowisko strony pracodawców RDS wobec zmiany działu VI Kodeksu pracy „Czas pracy”. pobierz
15.11.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich z 15 listopada 2012 r. pobierz
05.11.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 5 listopada 2012 r. pobierz
13.09.2012 Opinia ZRP do projektu budżetu państwa na 2013 r. pobierz
13.09.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z dnia 13 września 2012 r. pobierz
14.06.2012 Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 14 czerwca 2012 r. pobierz
22.02.2012 Propozycje tematów przygotowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego, którymi powinna zająć się Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. pobierz
16.01.2012 Decyzja Związków Zawodowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o zawieszeniu z dniem 16 stycznia 2012 r. udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów problemowych. pobierz
11.07.2011 Tematem spotkania było ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz przedstawienie informacji o pracach nad budżetem państwa na 2012 r. pobierz
27.06.2011 Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestie wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. pobierz
19.05.2011 Tematem posiedzenia była m.in. kontynuacja dyskusji w sprawie uchwały TK dotyczącej wstrzymania wydatkowania środków z Funduszu Pracy. pobierz
19.05.2011 Ustalenia z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z 19 maja 2011 r. pobierz
20.04.2011 Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 20 kwietnia 2011 r. pobierz
17.02.2011 Informacja z posiedzenia TK ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie pakietu klimatycznego i zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatycznymi oraz dotyczące projektu ustawy w kwestii funkcjonowania systemu ubezpieczeń. pobierz
27.01.2011 Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące obrony środków z Funduszu Pracy. ZRP zaapelował o przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z ministerstwa finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe. pobierz
10.01.2011 Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. pobierz
06.10.2010 Pismo skierowane na ręce Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych negujące odwołanie posiedzenie TK z dnia 7 października 2010 r. pobierz
27.09.2010 Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu budżetu na 2011 rok. pobierz
13.09.2010 Uchwała nr 41 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. pobierz
13.09.2010 Uchwała nr 42 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. propozycji partnerów społecznych odnośnie podjęcia prac na forum Trójstronnej Komisji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych. pobierz
07.09.2010 Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z powiedzenia 7 września 2010 roku. pobierz
31.08.2010 Pismo ZRP do Przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z propozycjami do systemu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne. pobierz
30.07.2010 Uchwała nr 40 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o lokalnych samorządowych funduszach pożyczkowych. pobierz
29.07.2010 Stanowisko ZRP do projektu założeń projektu ustawy o lobbingu. pobierz
20.07.2010 Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dniu 20 lipca 2010 r. pobierz
20.07.2010 Uchwała nr 39 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie zmiany terminów uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia. pobierz
Archiwum 2008-2010