Wersja kontrastowa
 A
 A
 A
Wszystkie ()
Aktualności ()
Gospodarka ()
Kalendarium ()
Organizacje ()
komisje problemowe ()

W dniu 2 marca rzemieślnicy z regionu łódzkiego spotkali się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk. Obok członków Zarządu Izby, starszych i dyrektorów cechów, zaproszenie na...

00

Prof. Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach otrzymał nagrodę indywidualną pierwszego stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda...

00

W dniu 26 lutego 2020 roku w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgi Semeniuk z Zarządem Izby oraz starszyzną cechową, poświęcone zamierzeniom...

00

W dniu 24 lutego 2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. możliwości współpracy w ramach Programu Współpracy Partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki...

00

W dniu 25 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie informacyjne o dalszych negocjacjach po opuszczeniu w dniu 1 lutego 2020 roku Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z...

00

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Tematyka posiedzenia objęła omówienie zmian w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta wchodzących w...

00

Jutro o godzinie 11:00 w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców, na które zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,...

00

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego z wyboru trenerów do prowadzenia szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II”. W ramach...

00

Od początku lutego do "Małego ZUS-u Plus" zgłosiło się blisko 50 tys. przedsiębiorców. Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób....

00

Po raz kolejny Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą - Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w...

21

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie buduje przy swojej siedzibie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne. W Centrum będą prowadzone szkolenia zawodowe, egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie....

00

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w...

00

Komunikat wyboru najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe dot. organizacji 1 dodatkowego szkolenia na potrzebę projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II” (numer naboru POWR.02.15.00-00-0004/17-00) W dniu...

00

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ww. ustawy. Efekt pracy Zespołu...

00

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle - etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

10

W związku z opuszczeniem 31 stycznia 2020 r. Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, Ambasador Jej Królewskiej Mości Jonathan Knott wydał komunikat, w którym wyraża nadzieję na stworzenie partnerskich relacji z dotychczasowymi...

00

Jak podaje Biuro Rzecznika MŚP, Adam Abramowicz przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która od 1 kwietnia 2020 r. ma wprowadzić tzw. podatek cukrowy....

00

Celem programu "Dialog społeczny - godna praca" jest zacieśnienie trójstronnej współpracy między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promowanie godnej pracy w ścisłej współpracy z norweskimi...

00

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Do zadań powołanej na początku roku Pani Minister będzie należało m.in. wsparcie i promocja polskiego...

00

17 stycznia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Akademia Menadżera MMŚP 2”. Od 18 lutego do 3 marca (godz. 10.00) br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie...

00

60-milionowy kongres - Global Polonia Summit to wydarzenie, w którym poprzez wzmocnienie więzi z Polonią budujemy międzynarodowe relacje biznesowe zgodne z trendami XXI wieku. Zdefiniowanie możliwości przyszłego rozwoju i wzmocnienie...

00

W dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się III Forum Szkół Rzemiosła. W ramach programu Forum podjęty zostanie szereg istotnych kwestii wynikających z organizacji kształcenia zawodowego w...

00

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT przedsiębiorcy płacą do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy rozliczają się na...

00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora...

00

Dziś w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023, której prezesem został Paweł Wdówik, sekretarz stanu w MRPiPS oraz pełnomocnik rządu do...

00

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO dot. zapytania ofertowego na opracowanie 700 grafik, na wzór dostarczonych przez Zamawiającego, celem ich adaptacji do standardu grafik do zamieszczenia na platformie EWR. W...

00

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje granty, które sfinansują usługi dla mikro-, małych i średnich firm wykonywane przez instytucje otoczenia biznesu. Granty pochodzą z poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego...

00

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok, który przedsiębiorcy złożą w tym...

00

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Od początku roku 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na...

00

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO (Dz.U. 2019, poz. 2531). Rozporządzenie zostało opublikowane...

00

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w podatkach. Przypominamy o najważniejszych rozwiązaniach, które od nowego roku będą dotyczyć podatników PIT, CIT i VAT. Mikrorachunki - łatwiejsza zapłata PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego...

00

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w piątek 27 grudnia 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS. Uchwalona nowelizacja ustawy...

00

W dniach 20-21 kwietnia 2020 w Warszawie odbędzie się XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Wydarzenie określane jest mianem Święta Branży Motoryzacyjnej. Określenie to nie jest przyjęte na wyrost, gdyż co roku kongresy...

00

Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców....

00

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu pn. Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych, udzielane są polskim przedsiębiorcom dotacje na uzyskanie...

00
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018