Konsultacje publiczne zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (UC44).

Projekt ustawy ma na celu wsparcie cyfrowej transformacji państwa, lepszą koordynację rozwoju cyfrowego administracji publicznej oraz harmonizację działań związanych z tym procesem. W projekcie uwzględniono również kwestie wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/903 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia środków na rzecz wysokiego poziomu interoperacyjności sektora publicznego na terytorium Unii (akt w sprawie Interoperacyjnej Europy). Zawarto w nim także rozwiązania z obszaru interoperacyjności krajowej i minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych.

Uwagi można przesyłać do 16 lipca na adres e-mail sekretariat.dp@cyfra.gov.pl.   

Projekt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.