Informacje o planowanych projektach w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało nagranie (w jęz. angielskim) oraz instrukcje do naborów wniosków w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. , startujących w następnych miesiącach. Są to projekty, które mogą wspomóc MŚP działające na szczeblu regionalnym w małej skali.

W październiku 2024 roku ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Projekty dają możliwość pobudzenia innowacji i stworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

2 lipca 2024 roku Wspólny Sekretariat dla Program Interreg zorganizował spotkanie informacyjne online o zasadach 3. naboru, udzielając odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania.

Spotkanie jest dostępne na  kanale YT programu

Dokumenty i narzędzia dla wnioskodawców

Informacje o naborze na małe projekty Interreg Europa Środkowa

Cel: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia
Czas trwania: 15 października – 10 grudnia 2024 roku.
Maksymalny budżet projektu: 800 tys. euro, w tym do 640 tys. euro z EFRR
Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu
Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

Zasięg terytorialny

Projekty muszą dotyczyć obszarów charakteryzujących się co najmniej jedną z następujących cech:

  • niski potencjał gospodarczy;
  • słaby dostęp do usług świadczonych w interesie ogólnym, często związany ze zmianami demograficznymi;
  • brak bliskości relacyjnej, utrata funkcji/znaczenia, wpływu lub połączeń Nie ma konkretnej listy ani mapy kwalifikujących się obszarów.

Ich skala i rozmiar mogą się różnić w zależności od celów projektu, od np. przedmieść czy dzielnic miast, gmin wiejskich, małych lub średnich miast po całe regiony, które cierpią z powodu peryferyjności lub trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tematyka małych projektów

Wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich (zob. opis celów szczegółowych w Programie Interreg Europa Środkowa). Zalecamy jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (PDF)
→ Rozwój kapitału i umiejętności 
→ Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej 
→ Przedsiębiorczość społeczna 
→ Transformacja cyfrowa

2.5 Zielona mobilność miejska (PDF)
→ Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu 
→ Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim 
→ Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych (PDF)
→ Zrównoważony transport pasażerski
→ Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego (PDF)
→ Zmiany demograficzne 
→ Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne