Kluczowe Priorytety SMEunited do Agendy Strategicznej Unii Europejskiej 2024-2029

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Premiera RP pana Donalda Tuska o uwzględnienie się w pracach rządu RP prac rządu postulatów organizacji członkowskich SMEunited, stowarzyszenia rzemiosła i MŚP w Europie. SMEunited określiła kluczowe priorytety dla przedsiębiorców, rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorstw na nową kadencję legislacyjną UE z prośbą o ich uwzględnienie przez poszczególne rządy krajów UE w końcowych dyskusjach na temat Agendy strategicznej UE na lata 2024–2029. Priorytety SMEunited dotyczą następujących zagadnień:

Konsekwentne Stosowanie Zasady „Najpierw Myśl na Małą Skalę”

Chociaż zasada ta została ustanowiona w programie Small Business Act od 2008 r., prawodawstwo i polityka UE są nadal opracowywane głównie z myślą o dużych przedsiębiorstwach, które stanowią jedynie 0,2% wszystkich europejskich firm. Aby wzmocnić konkurencyjność Europy, prawodawstwo powinno być tworzone z myślą o najmniejszych przedsiębiorstwach, z możliwością dodania dodatkowych warstw i postanowień dla większych firm, jeśli to konieczne.

Zmniejszenie Obciążeń Biurokratycznych dla MŚP

Ścisłe wdrożenie testu MŚP jest kluczowe dla lepszego stanowienia prawa w przyszłości. Wdrożenie dynamicznej oceny skutków (DIA) powinno zagwarantować, że merytoryczne zmiany w trakcie procesu legislacyjnego będą oceniane pod kątem ich wpływu na MŚP. Konieczne jest także ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25% w ciągu pierwszych 100 dni nowego mandatu Komisji oraz ocena i zmniejszenie skumulowanego obciążenia regulacyjnego.

Transformacja Ekologiczna i Cyfrowa

Aby umożliwić MŚP stymulowanie transformacji cyfrowej i ekologicznej, konieczny jest przegląd przyjętych ram regulacyjnych w celu usunięcia sprzecznych przepisów oraz zapewnienia spójności, pewności prawa i konsekwencji. Należy uprościć mechanizmy sprawozdawczości i certyfikacji oraz rozwijać narzędzia i wytyczne dostosowane do potrzeb MŚP we współpracy z organizacjami MŚP.

Ożywienie Jednolitego Rynku dla MŚP

Sprawozdanie Letty stanowi solidną podstawę do wzmocnienia i pogłębienia jednolitego rynku. Dla MŚP jednolity rynek jest ważnym sposobem na uzyskanie pełnych korzyści z Unii Europejskiej i pokonanie przeszkód administracyjnych i regulacyjnych. Kluczowe będzie skupienie się na wdrażaniu i egzekwowaniu istniejących przepisów dotyczących jednolitego rynku.

Dostępność Finansowania

Aby sfinansować transformację, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram do pobudzenia inwestycji, w szczególności dla MŚP. Państwa członkowskie muszą przyjąć jednolite zasady dotyczące rynków kapitałowych, aby umożliwić inwestowanie prywatnych zasobów finansowych w efektywny sposób. Wymogi dotyczące zrównoważonego finansowania muszą uwzględniać realia MŚP, a zielone finansowanie musi być dostępne po przystępnych kosztach.

Uznanie Potencjału MŚP jako Elementu Składowego Odpornych Społeczności Lokalnych

MŚP odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu codziennych potrzeb, tworzeniu miejsc pracy, szkoleń i spójności społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych. Wzmacniają spójność między obszarami wiejskimi i miejskimi, przeciwdziałają słabościom społecznym oraz zapewniają odporne i zróżnicowane łańcuchy dostaw.

Poniżej list Prezesa ZRP do Premiera RP: