Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju, trwają ostatnie prace nad możliwością zamieszczania informacji o rzemieślniczych kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień zawodowych skorzystają wszyscy przedsiębiorcy dysponujący dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym.

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęci tym ustawowym rozwiązaniem. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek.

Na szczególną uwagę zasługuje to, że Związek Rzemiosła Polskiego, jako pierwsza organizacja pracodawców w Polsce, podjął się tego pionierskiego zadania, jakim jest możliwość zamieszczania informacji o kwalifikacjach zawodowych w Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej. To rozwiązanie będzie również doskonałą promocją przedsiębiorcy, który jest fachowcem, specjalistą w danej dziedzinie, co potwierdzają jego kwalifikacje zawodowe w postaci dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego – mówi Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto do podstawowych korzyści wynikających z zamieszczenia w CEIDG kwalifikacji zawodowych należy wyróżnić:

  • pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • powszechny dostęp do posiadanych przez rzemieślników kwalifikacji zawodowych,

  • łatwy i szybki dostęp do informacji,

  • promocja przedsiębiorców-rzemieślników.

Zakres nowych danych w CEIDG

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),

  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,

  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,

  • nazwa zawodu,

  • symbol cyfrowy zawodu,

  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Procedura wpisu do CEIDG

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymają dyplom mistrza lub świadectwo czeladnicze po 1 października 2020 roku, Izba Rzemieślnicza w terminie do 14 dni roboczych dopisze w CEIDG informacje o nabytych kwalifikacjach zawodowych.

Z kolei w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października 2020 roku uzyskanie wpisu w CEIDG będzie obywało się na wniosek. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Przedsiębiorca będzie miał prawo do wniesienia skargi na działanie Izby Rzemieślniczej w zakresie dopisywanych informacji wynikających z dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego. Skargi będzie rozpatrywał Związek Rzemiosła Polskiego.