Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Wydane przez izby rzemieślnicze świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie  i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają legalizacji (uwierzytelnienia).

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze, co wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz. U. 2018, poz. 1267 z poźn. zm.). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych.

Na mocy ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie, na podstawie art.5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2020.725 t.j.) są dokumentami publicznymi zaliczonymi do kategorii trzeciej, jako dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z póżn.zm).  Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE_2021

WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE DOKUMENTU_2021

Wydawanie „Zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

– jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;

– władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

UWAGA! Od 1 grudnia 2020 r. nie można zapłacić za legalizację w kasie Związku Rzemiosła Polskiego, tylko wpłata na konto ZRP:

16 1140 1010 0000 4859 7700 1001