Brońmy egzaminów w rzemiośle

5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się trzecia tura rozmów przedstawicieli środowiska rzemiosła z kierownictwem resortu na temat  zmian  w systemie kształcenia zawodowego, a szczególnie w kontekście przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Co prawda projekt ustawy  jeszcze nie ujrzał światła dzienniego, jednak sygnały o zamierzeniach  resortu edukacji  właśnie w zakresie dotyczącym egzaminowania wywołały  żywą reakcję  środowiska rzemiosła. Największy niepokój budzi pomysł podziału  egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół zawodowych (w tym także rzemieślniczych) na dwóch organizatorów: Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) i Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieslniczych, oraz uzależnienie wypłaty pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia, od zdania przez absolwenta  egzaminu teoretycznego w OKE.

W opinii środowiska rzemiosła to dość zaskakujące rozwiązanie,  nie znajdujące odzwierciedlenia w innych systemach potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Niestety, po raz kolejny uczestnikom rozmów ze strony rzemiosła nie udało sie uzyskać odpowiedzi na pytanie po co i komu ma słuzyć ta zmiana?

Egzaminy czeladnicze przeprowadzane w całości przez komisje egzaminacyjne powoływane w izbach rzemieslniczych bazują na sprawdzonych, solidnych podstawach organizacyjnych. Rzemiosło zawsze, pomimo różnych zawirowań w szkolnictwie zawodowym, będących nierzadko efektem nieprzemyślanych reform, kształciło dualnie, nie dopuściło do zaprzepaszczenia nauczania zawodu. I pomimo tak dużego zaangazowania w  segment  oświaty zawodowej rzemiosło wciąż musi umpominać się o właściwe miejsce i rolę swoich organizacji w życiu społecznym, gospodarczym i stanowionego prawa.

Podział egzaminu na dwóch organizatorów,  a w dalszej perspektywie może całkowite  „przejęcie” uczniów rzemiosła przez OKE, zaburzy charakter  szkoły rzemieślniczej i jej oferty do uczniów oraz rodziców. Trudno racjonalnie wytłumaczyć dlaczego szkoła zarządzana w strukturach rzemiosła ma prowadzić do uzyskania kwalifikacji innych niż  świadectwo czeladnicze. Charakterystyką rzemieślniczych szkół zawodowych jest nauka teoretyczna w szkole, praktyczna w procesie pracy kończąca się egzaminem czeladniczym, przeprowadzanym  przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Te trzy elementy tworzą nierozerwalną całość.

Autorzy, projektowane zmiany tłumaczą m.in. brakiem informacji o egzaminach czeladniczych i mistrzowskich. Argument zaskakuje, tym bardziej, że  raporty w tym zakresie są co roku przygotowywane i upubliczniane przez ZRP a w regionach przez izby rzemieślnicze. Problem tkwi w tym, że od blisko sześciu lat System Informacji Oświatowej (tzw. nowy) nie  pozwala izbom rzemieślniczym na wprowadzanie do systemu informacji nt. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Dlaczego? Na to pytanie też nie udało się uzyskać odpowiedzi.

Rzemiosło od lat dopomina się usprawnienia  funkcjonalności SIO, co pozwoli na pełną transparentność danych o egzaminach, do których przystępują  uczniowie  zasadniczych szkół zawodowych / szkół branżowych I stopnia. Z ostatnich zapowiedzi resortu wynika, że w IV kwartale ta kwestia zostanie uregulowana. Dla organizacji rzemieślniczych to ważna deklaracja, ponieważ funkcjonalność SIO ma fundamentalne znaczenia dla rzetelności obrazu nt. liczby osób, które faktycznie zdały  czeladniczy egzamin w rzemiośle i egzamin  potwierdzający kwalifikacje w OKE. Wprowadzenie  do SIO danych pokaże, że oficjalny wskaźnik przystępowalności do egzaminów czeladniczych absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu  wynosi  ok. 95%, co zdecydowanie zmieni obraz kształcenia zawodowego na korzyść rzemiosła. Brak w SIO danych liczbowych z rzemiosła zafałszowuje oficjalne statystyki przez nieujmowanie w nich  grupy około 30 tysięcy osób, które w  danym roku  przystąpiły do egzaminu.

Rzemiosło jest otwarte na zmiany, środowisko  przedstawiło resortowi propozycje, które z założenia mają wprowadzać modyfikacje jakościowe a nie rozwiązywać jedynie doraźne problemy określonych instytucji.  Już dziś widocznym wsadem merytorycznym Związku Rzemiosła Polskiego  w podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i egzaminowania są prace prowadzone nad tworzeniem banku zadań egzaminacyjnych oraz egzaminu on-line dla czeladników i mistrzów, w ramach realizowanego projektu  systemowego „Nowa Jakość egzaminów w rzemiośle”.

W rozmowach  ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli: Jan Gogolewski – Prezes, Jan Klimek- z-ca Prezesa ZRP, Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP, Jolanta Kosakowska – dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Dariusz Gobis –  dyrektor  Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich  Przedsiębiorstw w Gdańsku, Magdalena Zabłocka dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Piotr Krzyżaniak – dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Maryla Barczak-Ostojska – ekspert Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo w Katowicach,  Elżbieta Kosacka  – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  (od 1 09.2018 organem prowadzącym szkołę jest Małopolska  Izba  Rzemieślnicza w  Krakowie). Gospodarzem spotkania była sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy na spotkanie promujące szkolnictwo zawodowe w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w siedzibie ZRP przy ul. Miodowej 14

Program i formularz zgłoszeniowy: ZAPROSZENIE_12_06-2018

1.Stanowisko rzemiosła dot.zmian w organizacji egzaminu czeladniczego. 5.06. 2018

2.list do premiera.6.06.2018

3. List do minister MEN. 6.06.2018

4. Pismo przewodnie do sieci org. rzemiosła. 6.06.2018

5. Pismo do Premiera. 29.05.2018

6.Pytania do Minister MEN. 18.05.2018

7. TABELA -.egzaminy cz i m wg zawodów. Załącznik do poisma do MEN z 18.05.2018

8. Pismo do Minister MEN. 26 04 2018

9. I konferencja:Promocja dialogu społecznego w Gdańsku Jelitkowie. LINK https://zrp.pl/przedstawiciele-zrp-w-rds-i-ich-wspolpracownicy-o-konsultacjach-spolecznych-i-zmianach-w-systemie-ksztalcenia/

Relacje z poprzednich dwóch spotkań kierownictwa ZRP z kierownictwem MEN:

LINK:  https://zrp.pl/zrp-i-men-w-dialogu-nt-zmian-w-ksztalceniu-zawodowym-2/

LINK:https://zrp.pl/nie-dla-demontazu-jednorodnego-systemu-egzaminow-czeladniczych-w-rzemiosle/