Zapytanie ofertowe dot. wykonania ekspertyzy

Związek Rzemiosła Polskiego, w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

Zapytanie ofertowe ekspertyza – ustawy o przewdziałaniu marnowaniu żywności;

Zal 1 -_formularz_ofertowy_ekspertyza 6;

Zal.2 -_Wykaz_uslug_tozsamych_ekspertyza 6;

Zal.3 -_oswiadczenie_o_braku_powiazan ekspertyza 6.