ZRP i MEN w dialogu nt. zmian w kształceniu zawodowym

16 maja 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie  Prezesa ZRP Jana Gogolewskiego i Prezydium Zarządu  Związku Rzemiosła Polskiego z Minister Edukacji Narodowej Panią Anną Zalewską oraz  Wiceminister Marzeną Machałek. W czasie spotkania dyskutowano na temat, przygotowanych przez resort edukacji,  zmian w systemie kształcenia zawodowego, obejmujących wiele jego aspektów w tym m.in. zmiany w systemie egzaminów zawodowych.

Rzemiosło  jest żywo zainteresowane  kolejnymi zmianami w kształceniu zawodowym, które mają na celu zwiększenie jego jakości i skuteczności, bowiem nie tylko  tradycyjnie uczestniczy w tym procesie, ale także zatrudnia absolwentów. Kształci w takich zawodach, w których jest praca.  Podkreślono  fakt, iż rzemiosło jest integralnym  komponentem gospodarki, który także potrzebuje wykwalifikowanych kadr.  Wpracowany przez środowisko potencjał, zarówno w części dotyczącej zawodowego szkolenia uczniów, jak też związanego z uzyskiwaniem kwalifikacji czeladnika i mistrza jest ważnym wkładem w proces całego systemu. Organizacyjne ramy szkolenia w rzemiośle doskonale sprawdzają się w różnych warunkach  gospodarczych i społecznych, co oznacza że żywo reagują na zmiany.

Kontrowersyjną propozycją resortu edukacji  jest próba rozbicia części teoretycznej egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół zawodowych  na  dwóch organizatorów;  komisję izby rzemieślniczej i OKE, przy zachowaniu iż w całości dotyczy egzaminu czeladniczego. Kontrowersyjną jest także propozycja uzależnienia uzyskania przez pracodawcę dofinansowania  kosztów wyszkolenia ucznia od przedstawienia zaświadczenia o zdaniu tylko części teoretycznej.

Odnośnie propozycji podziału części teoretycznej egzaminu na dwóch „realizatorów” przedstawiciele rzemiosła przedstawili propozycje do rozważenia, jednakże nie osiągnięto jednoznacznych, w tej kwestii, uzgodnień. Nie zakończono też rozmów na ten temat, przy czym  resort mocno akcentuje swoje argumenty na rzecz zmiany przedstawionej przez Panią Minister.