Wyniki badania opracowania „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Konferencja w Centrum Nauki Kopernik

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), to badanie służące monitorowaniu zasobów rynku pracy. Bilans jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Służy przede wszystkim określeniu obszarów niedopasowania kompetencji przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb na rynku pracy.

Wyniki badań będą podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych w takich obszarach jak: nauka i edukacja, rynek pracy, rozwój przedsiębiorczości dorosłych.

Więcej: http://power.parp.gov.pl/rpk/rpk?_ga=2.58385902.534325083.1528105131-1608475489.1527160667