Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przyjęty przez rząd

Rada Ministrów, 20 lutego, przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Dokument wprowadza mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Proponowane wsparcie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Kapitał dla Rozwoju. Proponowane działania są komplementarne z innymi projektami Strategii, takimi jak Pakiet dla miast Średnich czy Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polski. 
 
W założeniach – całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic sse. Wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów.
 
W przypadku firm z sektora MMŚP (Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw), zgodnie z projektem, kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z tego segmentu. Odbędzie się to przez odpowiednią redukcję wymagań standardowych obowiązujących duże firmy. Dzięki wsparciu dla MMŚP planowane jest zwiększenie napływu inwestycji do rejonów słabiej rozwiniętych, które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich.
Więcej: LINK