Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dotyczący zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego.
 
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem
pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 8 lutego 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej – ocena wprowadzonych zmian prawnych”. 

Treść komunikatu: