Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu

Kompleksowa reforma prawa gospodarczego stała się faktem. Prezydent podpisał Konstytucje Biznesu, która ma być dokumentem przyjaznym przedsiębiorcom. W skład konstytucji wchodzi pięć ustaw, które nie tylko maja budować partnerskie relacje pomiędzy urzędnikami a przedsiębiorcami, ale pozwala na działanie według zasady co nie jest prawem zabronione jest dozwolone.

 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców jest centralnym elementem realizowanej przez rząd reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Stanowi ona wykonanie formułowanych w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zapowiedzi uchwalenia nowego aktu prawnego, który będzie w sposób całościowy i spójny regulował ogólne zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa ma za zadanie zrealizowanie obowiązków władz publicznych wynikających z konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. 
 
Poza regulacjami mającymi na celu dostosowanie różnego rodzaju aktów prawnych do rozwiązań wprowadzanych przez pakiet ustaw tworzących „Konstytucję Biznesu”, przedmiotowa ustawa zawiera również dwa istotne, nowe rozwiązania – jedno w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a drugie w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, których celem jest poprawa sytuacji uczestników postępowania administracyjnego oraz usprawnienie tych postępowań, nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorców, lecz do wszystkich obywateli. 
 
Monitorowaniem wdrażania zasad nowego prawa w praktyce zajmować się będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz MŚP, w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, a także uczciwej konkurencji i  poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.
 
Więcej: LINK