Konsultacje projektu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Rządowe Centrum Legislacji rozpoczęło konsultacje projektu przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Łatwiejsze ubieganie się o zamówienia publiczne, większa otwartość i dostępność oraz dalsze uproszczenie i przyspieszenie procedur zamówieniowych – to ułatwienia dla przedsiębiorców zaproponowane przez stronę rządową. Wprowadzenie certyfikacji to element Polityki Zakupowej Państwa. Projekt jest skierowany do uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Certyfikacja nie będzie obowiązkowa, a będzie dodatkową możliwością. Wykonawcy, którzy nie posiadają certyfikatu, będą brali udział w postępowaniach zamówieniowych na dotychczasowych zasadach.

Wprowadzenie certyfikacji zapewni wykonawcom możliwość potwierdzenia, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania lub że posiadają oni określone zdolności i zasoby do wykonania zamówienia (np. określone uprawnienia). Wykonawca będzie przedstawiał zamawiającemu jeden dokument – certyfikat, a nie jak do tej pory, szereg dokumentów. Certyfikaty będą ważne od roku do trzech lat – w zależności od wyboru wykonawcy. Zamawiający nie będzie mógł odmówić zaakceptowania certyfikatu. Projekt przewiduje dwa rodzaje certyfikacji:

  • potwierdzającą brak podstaw wykluczenia,
  • potwierdzającą zdolność do wykonania zamówienia (posiadanie uprawnień, doświadczenia, zasobów, itp.).

Certyfikacji będą udzielały profesjonalne podmioty certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Nad aktualnością certyfikatu będzie czuwał podmiot, który go wydał. Podmiot certyfikujący będzie zamieszczał certyfikat w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie certyfikatów, na platformie internetowej obsługiwanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Opłata za uzyskanie certyfikatu będzie uzależniona od rodzaju i zakresu certyfikacji (np. czy certyfikacja dotyczy wyłącznie obligatoryjnych podstaw wykluczenia czy również fakultatywnych). Część rozwiązań opiera się na doświadczeniach innych państw m.in. Czech, Niemiec czy Węgier.

Certyfikacja to korzyści zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających. Jeden certyfikat to szybsza i łatwiejsza procedura zamówieniowa, a tym samym mniejsze koszty udziału w procedurze. To także wyższy poziom profesjonalizacji i przejrzystości procesu weryfikacji. Zamawiający zyskają szybszą i skuteczniejszą weryfikację wykonawców i więcej czasu na analizę merytoryczną oferty.