Zwolnienia dla dywidend z nowymi regulacjami

Rząd przyjął założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawowe zmiany w dokumencie dotyczą wprowadzenia kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE.

Według ministerstwa finansów wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend ma zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników. Projekt przewiduje, że aby zastosować zwolnienie (tj. wypłacić dochód z dywidendy bez pomniejszenia go o zryczałtowany podatek dochodowy) płatnik będzie musiał otrzymać oświadczenie od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda. 

Projektowane przepisy zakładają wyłączenie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla pozostałych przedsiębiorców nastąpi zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi.

Nowe rozwiązania zapewniają dostosowanie krajowych przepisów do trzech dyrektyw, których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r. Przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2015 r. i będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w zakresie dokumentacji wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących  sprawozdań dla podmiotów o przychodach powyżej 750 mln euro, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Więcej: LINK