Związek Rzemiosła Polskiego sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce

27 czerwca 2018 r  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainaugurowało innowacyjną platformę współpracy pn. „Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030”.  Forum było miejscem merytorycznej debaty z udziałem kierownictwa wybranych resortów, wymiany informacji i doświadczeń oraz budowania szerokiego partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. (SDGs- Sustainable Development Goals).

Ważnym momentem wydarzenia było przystąpienie kolejnych sygnatariuszy, w tym Związku Rzemiosła Polskiego do Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w Polsce. Kartę Partnerstwa, w imieniu ZRP, podpisała Edyta Doboszyńska, dyrektor generalna Związku. Podpisy zostały złożone na jednej wspólnej karcie , pod treścią w brzmieniu: Świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich złożoności, upatrujemy w celach zrównoważonego rozwoju szansę na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, kreowaniu synergii, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu, będącemu efektem dialogu, otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszej inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

-Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz swoich organizacji, stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych – powiedziała minister Emilewicz po uroczystym złożeniu podpisów na wspólnej karcie Partnerstwa.

Przystępując do tej inicjatywy, Edyta Doboszyńska złożyła też indywidualne zobowiązanie, w którym potwierdziła kontynuację realizacji przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle”, który poprzez  zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie, wpisuje się w główny cel zrównoważonego rozwoju.  Działania realizowane w ramach projektu mają na celu doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami, a także zapewnienie większego udziału kobiet w pracach komisji egzaminacyjnych.

Uczestnicy Forum zapoznali się z wynikami polskiego raportu na temat realizacji celów Agendy 2030, który zostanie przedstawiony podczas High Level Political Forum ONZ w Nowym Jorku w lipcu br. Raport zawiera opis doświadczeń administracji rządowej w budowaniu partnerstwa, dialogu i współpracy z interesariuszami, pod kątem kształtowania warunków dla upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Podczas czterech sesji warsztatowych, w których mieli mozliwość wziąć udział uczestnicy Forum, przyblizono praktyczne informacje dotyczące podejmowania działań wspierających zrównoważony rozwój w obszarze związanym z wybranymi SDGs. Podjęto także dyskusję na temat kierunków działań, przykładów dobrych praktyk, włącznie z ich prezentacją, czy inicjatyw.

Dokument:INDYWIDUALNE ZOBOWIĄZANIE ZRP

Relacja MPiT: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/inauguracja-innowacyjnej-platformy-wspolpracy-pn-krajowe-forum-interesariuszy-agendy-2030/