ZRP proponuje zmiany

„Związek Rzemiosła Polskiego przekazał wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi adresowane do rządu postulaty przedsiębiorców dotyczące zmian w obowiązującym prawie, które poprawiłyby warunki dla przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprawa organizacji postępowania sądowego oraz stworzenie przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego.” – czytamy na portalu podatki.pl

„Lista opracowana przez Związek Rzemiosła Polskiego obejmuje 35 postulatów. Dotyczą one ośmiu dziedzin – począwszy od przepisów regulujących działalność gospodarczą, poprzez sądownictwo, system podatkowy, politykę społeczną, edukację i rynek pracy, koszty zatrudnienia, a na dialogu społecznym skończywszy.”

”Związek postuluje np., by nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej polegała między innymi na wprowadzeniu instytucji „jednego okienka”, ograniczeniu ilości koncesji i zezwoleń oraz wprowadzenia instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.”

”Rzemieślnicy oczekują także zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych – wprowadzenia takiego systemu w przetargach na inwestycje, który promowałby najsolidniejszych wykonawców inwestycji reprezentujących sektor prywatny. Chcą też wyeliminowania nadmiernego formalizmu przy ocenie kwalifikacji wykonawcy, przeciągających się procedur, braku elastyczności w opisie przedmiotu zamówienia.”

”W dziedzinie podatków ZRO domaga się m.in. wprowadzenia ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym – zarówno od osób prawnych (CIT) jak i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą (PIT); objęcia systemem ulgi prorodzinnej podatników korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; zmiany ordynacji podatkowej w takim kierunku, aby wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego wstrzymywało jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu odwoławczym.”