Pismo ZRP do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie prac nad przygotowaniem i wydaniem przepisu przedłużającego okres, w którym zezwolono na zawieranie przez OHP umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego i składki ubezpieczeniowej za nich opłacanej.

W dniu 30 czerwca 2008r. upływa termin zawierania takich umów ustalony w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz. 518).

W ocenie organizacji rzemiosła sprawa jest niezmiernie ważna i pilna, gdyż obecny stan prawny pozostawia w niepewności liczne rzesze pracodawców (w rzemiośle ponad 24 tys.) zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, a tymczasem praktycznie od kwietnia zaczyna się okres wstępnych kontaktów mistrzów szkolących z młodocianymi i ich rodzicami. Nauka zawodu w szkole i praktyka u rzemieślnika pozwala na kształcenie młodych kadr pracowniczych przygotowanych do pracy głównie w sektorze usług. Dzięki tej formie kształcenia absolwenci zdobywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zawodach deficytowych, co zdecydowanie ułatwia im poruszanie się na rynku pracy oraz jest odpowiedzią na potrzeby społeczne.

Szczegóły w załączniku.