ZRP o deregulacji w budowlance i finansach

W związku z trwającymi pracami nad  rządowym  projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Związek Rzemiosła Polskiego  przekazał Przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji Adamowi Szejnfeldowi uwagi do niektórych rozwiązań objętych tym projektem.

Zdaniem Związku w dalszych pracach legislacyjnych należy utrzymać projekt dotyczącą przyznania technikom budowlanym oraz osobom posiadającym dyplom równorzędny – uprawnień do kierowania w ograniczonym  zakresie robotami budowlanymi. Takie rozwiązanie było postulowane przez ZRP. Pierwsza wersja rządowego projektu zawierała większe ograniczenia, bowiem proponowała przyznanie technikom uprawnień tylko w zakresie  kierowania  remontami i modernizacjami. Obecny projekt  znacznie poszerza zakres możliwych robót budowlanych nadzorowanych przez techników budowlanych.

Nie został jednak uwzględniony postulat o przyznanie analogicznych  uprawnień budowlanych osobom  posiadającym, zgodnie z przepisami regulującymi działalność  rzemiosła, dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym. Osoby o statusie mistrza w zawodach budowlanych  posiadają wieloletni staż pracy i duże  doświadczenie zawodowe w swojej specjalności. Fachowością, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym mistrzowie budowlani dorównują  technikom budowlanym. Należy także zwrócić uwagę, że podobne rozwiązania stosowane są z powodzeniem w Niemczech, gdzie mistrzowie budowlani mają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w szerokim zakresie.  

Związek nie przychyla się natomiast do proponowanych w ustawie zniesienia ograniczeń w wykonywaniu niektórych usług zastrzeżonych dotychczas dla licencjonowanych  doradców podatkowych oraz księgowych zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zdaniem Autorów projektu wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań sprawi, że wykonywanie  usług księgowo-podatkowych będzie dostępne dla każdego, doprowadzi do obniżenia cen, a zatem zwiększy się ich  dostępność, m.in. dla przedsiębiorców. ZRP  nie podziela tej opinii. Proponowane zmiany mogą doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa obsługi księgowo-podatkowej firm i w konsekwencji przynieść przedsiębiorcom więcej szkody niż pożytku.

Pełna opinia ZRP w załączniku