Zapytanie ofertowe na organizację spotkania wartościującego w Łodzi

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dotyczące realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do złożenia oferty w zakresie:

  • wynajmu Sali szkoleniowej o charakterze pracowni komputerowej,
  • usług restauracyjnych

dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Przedmiotem oferty jest:

  • udostępnienie sali komputerowej,
  • zapewnienie przerw kawowych (2 x 20 os. = 40 os.) oraz
  • wyżywienie (20 obiadów) dla uczestników spotkania wartościującego w terminie 24 marca 2020 r.

Wspólny słownik CPV
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236818