Projekt SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski: podsumowanie i dalsze działania”

Konferencja inaugurująca projekt SMILES „Zaangażowanie MŚP  w Semestr Europejski: podsumowanie i dalsze działania” została zorganizowana w Brukseli przez SMEUnited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie). Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji członkowskich oraz eksperci SMEUnited uczestniczący w realizacji projektu. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Pani Liliane Volozinskis, dyrektor ds. społecznych, SMEunited przedstawiła partnerów, założenia, cele i harmonogram realizacji projektu.

Główne  cele projektu to:

– poprawa udziału organizacji MŚP w Semestrze Europejskim na wszystkich poziomach
– zapewnienie szerszej odpowiedzialności organizacji MŚP za reformy strukturalne ujęte w zaleceniach Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów oraz zgodnie z priorytetami rocznej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu wspieranie dialogu społecznego uwzględniającego rzeczywistość gospodarczą i społeczną MŚP w celu pobudzenia wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzeniu miejsc pracy lepsza integracja zasady „Najpierw myśl na małą skalę” w ramach Semestru Europejskiego

Projekt SMILES ma przyczynić się do poprawy zaangażowania członków SMEUnited w proces Semestru Europejskiego, ponieważ organizacje MŚP i partnerzy społeczni powinni być odpowiednio konsultowani i zaangażowani w proces Semestru w każdym państwie członkowskim UE. Ponadto powinni aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Jest to tym bardziej istotne w przypadku nowego podejścia w semestrze, które integruje europejski filar praw socjalnych, zielonej transformacji z celami zrównoważonego rozwoju i powinno zapewnić więcej miejsca dla MŚP.

Liderem projektu jest SMEUnited a partnerami jest 25 organizacji członkowskich z 19 krajów.

Projekt ma być realizowany w okresie od stycznia 2020 do lutego 2022.

Pan Jeroen Jutte, kierownik działu ds. zatrudnienia i spraw społecznych, odpowiedzialny za aspekty semestru w Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia i spraw społecznych Komisji Europejskiej, przedstawił szczegółowe informacje na temat genezy, zakresu i procesu przebiegu Semestru Europejskiego.

Pan Ricardo Rodriguez Contreras, specjalista ds. badań w Eurofound (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) przedstawił wyniku analizy danych zastanych w zakresie zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityk krajowych w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Każdy z obecnych partnerów projektu przedstawił krótką informację na temat dotychczasowego zaangażowania reprezentowanej organizacji i innych partnerów społecznych w swoim kraju w proces Semestru Europejskiego. N. Pruszanowski poinformował o stałym udziale ekspertów ZRP w cyklicznych spotkaniach organizowanych w Polsce przez Komisję Europejską na ten temat dot. sprawozdania krajowego oraz zaleceń KE oraz podjęciu przez polskich partnerów społecznych działań w tym zakresie w ramach Rady Dialogu Społecznego (m.in. organizacja w styczniu br. specjalnego szkolenia na ten temat dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę Rady).