Wolność gospodarcza w praktyce

Konstytucję Biznesu stanowi pakiet dokumentów, które maja wpłynąć na zmianę rzeczywistości gospodarczej. Dla firm fundamentalne znaczenie ma projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Dokument zawiera wiele ważnych rozwiązań,które maja ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw.

M.in: – Drobna działalność bez rejestracji, dotyczyć będzie osób, które prowadzić będą działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia). Taka działalność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą; -Ulga na start, oznacza, że startujące firmy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności; – Prostsze podatki np: likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych; uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu; ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych; osoby, które odziedziczyły firmę po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn; sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat; w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie, którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.

Zostanie powołany Rzecznik Przedsiębiorców, na wniosek, którego np, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Powstanie Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, która ma stanowić forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.
Więcej: LINK