Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

8 października br Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uwagi do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wdrożeniowa będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Zasady wdrażania tej polityki reguluje nowy pakiet 5 rozporządzeń unijnych. Ustawa określa zasady  wdrażania i zarządzania programami polityki spójności na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy oraz zasady wdrożenia działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej . W dokumencie zawarte są przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest ich bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego ustawa wymaga szeregu koniecznych modyfikacji m.in. w zakresie zadań instytucji zarządzających nowymi programami, trybu powoływania i funkcji komitetów monitorujących oraz zakresu zadań Rzecznika Funduszy Europejskich.

7 października br. miało miejsce wysłuchanie publiczne projektu tej ustawy z udziałem przedstawicieli strony rządowej i partnerów spoza administracji. Podczas wysłuchania ekspert ZRP przedstawił najważniejsze uwagi organizacji rzemiosła do tego dokumentu.

Poniżej treść uwag ZRP:

Ustawa wdrożeniowa 2021 -2027 uwagi ZRP