Posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych

30 września 2021 r. w gmachu Sejmu RP miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania  do monitorowania  wykorzystania środków unijnych działającej w ramach Komisji Finansów Publicznych . W posiedzeniu wzięli udział obok parlamentarzystów przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci organizacji partnerów społecznych ( w tym Związku Rzemiosła Polskiego) i organizacji pozarządowych. Podczas posiedzenia omówiono proces przygotowania ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa). Przedstawiciele Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali o  zaawansowaniu prac nad projektem ustawy i przewidywanym harmonogramem dalszych działań w tym zakresie, wyjaśniając m.in. , że skrócenie terminu konsultacji społecznych do 14 dni uwarunkowane było przede wszystkim koniecznością możliwie szybkiego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiciele partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego przedstawili swoje najważniejsze uwagi do tego dokumentu, zgodnie stwierdzając, że skrócenie terminu konsultacji w kontekście przedłużających się negocjacji KPO z Komisją Europejską nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Poza tym ich zdaniem tak bardzo ważny dokument powinien być skonsultowany ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Ekspert ZRP poinformował, że Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zachowanie 30-dniowego terminu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o RDS a partnerzy społeczni zaprezentują swoje stanowisko w tej sprawie 15.10 br podczas najbliższego posiedzenia tego zespołu.