Uwagi ZRP do Komunikatu Komisji Europejskiej

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki uwagi do projektu Stanowiska Rządu RP do Komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącego sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r.

Zdaniem ZRP raport Komisji Europejskiej ma bardzo ogólny, postulatywny charakter. Wobec poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz braku zadowalających efektów polityki w obszarze zwiększania konkurencyjności Europy, sprawozdanie KE powinno zawierać pogłębioną analizę przyczyn leżących u podłoża różnic konkurencyjnych pomiędzy USA i Unią Europejską a także wnioski i propozycje konkretnych zmian w polityce UE.

W stanowisku Rządu RP wyrażone jest poparcie dla stwierdzenia, że sprawne wdrożenie działań wskazanych w SBA pozytywnie wpłynie na otoczenie biznesu i wsparcie przedsiębiorczości. Tymczasem mimo wielu ambitnych programów dla sektora MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa nadal borykają się z problemami w kwestiach administracyjnych, prawnych i gospodarczych, wynikających często z regulacji unijnych.

Ponadto Związek proponuje, aby w Stanowisku Rządu RP mocniej zaakcentowano zdanie mówiące o tym, że „wnioski dotyczące słabości gospodarki europejskiej w stosunku do gospodarki USA nie przekładają się na konkretne propozycje działań, a zawarte w Komunikacie KE rekomendacje mają charakter ogólny i sprowadzają się w głównej mierze do kontynuowania dotychczasowej polityki”.

Szczegółowe informacje w załączniku.