Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych podpisał Prezydent Andrzej Duda

Najważniejszym celem nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy przepisów umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji, zawierającej dane podatkowe podatników. Mowa o podatnikach, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro Przepis dotyczy również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Do publicznej wiadomości podawane będą corocznie (w terminie do dnia 30 września), indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania danych do publicznej wiadomości. Dane te będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości. Ustawa przewiduje również obowiązek kwartalnej aktualizacji publikowanych danych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego. 

Pierwsza publikacja ma nastąpić do dnia 30 września 2018 r. i objąć dane podatkowe z lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2011 r. i zakończonych przed 1 stycznia 2018 r.
Więcej: LINK