Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych ZUS, stosowanych przy realizacji zajęć skierowanych do świadczeń emerytalno-rentowych, z inicjatywy prezes G. Uścińskiej, zostało powołane Forum Współpracy. W skład Forum weszli przedstawiciele: ZUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa  Finansów, Prokuratorii Generalnej oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Głównym zadaniem nowego ciała jest wypracowanie uzgodnionej interpretacji przepisów i praktyk stosowania prawa, które usprawnią współpracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z organami egzekucyjnymi, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu interesów świadczeniobiorców Zakładu. Jednym z ważniejszych zadań jest przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej ZUS materiału poglądowego, wyjaśniającego na przykładach zasady postępowania Zakładu w zakresie ustalania kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji oraz ustalania wysokości potrąceń w przypadku realizacji zajęć egzekucyjnych kierowanych do świadczeń emerytalno-rentowych przez sądowe lub administracyjne organy egzekucyjne.
Więcej: LINK