Statystyki błędnie klasyfikują małe firmy usługowe

Sektor małych i mikro przedsiębiorstw potrzebuje – podobnie jak i inne sektory naszej gospodarki – kompleksowej analizy statystycznej. Badania takie pokazałyby, z jakimi problemami borykają się firmy i jak można tym problemom przeciwdziałać.

Podczas posiedzenia Rady Statystyki 22 listopada 2010 roku Sekretarz Zarządu ZRP Włodzimierz Biniek przedstawił uwagi Związku nt. „Statystyki Usług” – materiału opracowanego przez Departament Handlu i Usług GUS. Jak przekonywał Włodzimierz Biniek, poważnym błędem jest bardzo ogólnikowe przedstawienie sytuacji małych i mikro- firm. Przyczyną tego jest m.in. złe przyporządkowanie tych przedsiębiorstw w Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz brak dokładnych badań nt. sektora usługowego.

Jeśli chodzi o podział działalności usługowej na sekcje badawcze, to ZRP pozytywnie ocenił stworzenie nowej sekcji S. Znalazły się w niej firmy, których działalności nie można przyporządkować do jakiejś konkretnej grupy usług. Są to najczęściej małe i mikro- przedsiębiorstwa, w tym zakłady rzemieślnicze. Niestety sekcja S, która obejmuje około 220 tysięcy firm, nie została objęta indywidualnymi badaniami statystycznymi. Brak wiedzy na ich temat uniemożliwia kompleksową analizę rynku usług oraz stworzenie dla niego spójnej polityki. Ponieważ cała branża usługowa została zaprezentowana dużo mniej szczegółowo niż np. działalność handlowa, ZRP zaproponował, aby w dalszych badaniach skupić się na tej właśnie grupie przedsiębiorstw (zwłaszcza z nowo utworzonej sekcji S).

Kolejnym problemem jest niewłaściwe sklasyfikowanie poszczególnych rodzajów działalności. Część przedsiębiorstw świadczących indywidualne usługi na rzecz konsumenta została zgrupowana poza sekcją S, co utrudnia ich dokładne zbadanie. Przykładem nietrafionej klasyfikacji może być umieszczenie napraw samochodów osobowych razem z handlem w sekcji G. Zupełnie nieracjonalne i utrudniające badania statystyczne jest także przypisanie usług fotograficznych do sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).

Na szczęście w klasyfikacji sekcji są również dobre rozwiązania. ZRP poparł np. umieszczenie w sekcji S usług naprawczych dla sprzętu domowego, które do tej pory znajdowały się w G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych).

Zdaniem Związku należy szukać nowych metod i źródeł pozyskiwania danych o firmach usługowych, by wypełnić lukę informacyjną. Wprowadzenie wspomnianych zmian znacznie ułatwiłoby przedsiębiorcy prowadzenie działalności, gdyż mógłby wtedy z łatwością odnaleźć informacje o swojej branży i przyporządkować firmę do właściwiej grupy. Jest to o tyle ważne, że urzędowe formularze wniosków Ewidencji Działalności Gospodarczej wymagają podania symbolu działalności według PKD.

Uwagi związku Rzemiosła Polskiego zostały przyjęte pozytywnie przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawiciele GUS zapewniali, że zostaną one uwzględnione podczas planowania badań sektora usługowego.