Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowisko do projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”. KPO jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii Europejskiej.

Zdaniem ZRP „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” to wartościowy dokument pod względem zawartych w nim danych, propozycji, grup docelowych i proponowanych zmian. Wiele proponowanych reform i związanych z nimi działań należy uznać za celowe i dobrze zdiagnozowane w celu poprawy aktualnej sytuacji wywołanej pandemią Covid-19, jednak szczegółowe zapisy tego dokumentu budzą już pewne wątpliwości.

ZRP m.in. zwrócił uwagę na nie uwzględnienie w  w ramach działań na rzecz wsparcia rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego – bardzo ważnej dla rzemiosła kwestii wsparcia dla rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym, podkreślając, że organizacje rzemiosła z sieci Związku Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają wskazaną w KPO analizę potrzeb w zakresie systemu kształcenia zawodowego, w oparciu o którą planowane jest stworzenie sieci 120 branżowych centrów umiejętności. Zdaniem ZRP w pierwszej kolejności należy wspierać już istniejące struktury i placówki kształcenia zawodowego, w tym rzemieślnicze oraz nadzorowane przez izby rzemieślnicze centra kształcenia i doskonalenia zawodowego. Nowe, tworzone od zera branżowe centra umiejętności pochłoną bowiem, duże środki na utworzenie i pozyskanie odpowiednich kadr, tylko po to, by być może zastąpić już istniejące i dobrze działające rozwiązania.

Pełna treść stanowiska POBIERZ