Stanowisko ZRP w sprawie planowanych zmian w systemie emerytalnym

Prezes ZRP Jerzy Bartnik wystosował do Ministra Michała Boniego pismo, w którym odniósł się do planowanych zmian w zasadach i funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Zdaniem ZRP, proponowane zmiany, czyli przesunięcie części składki z OFE na subkonto ZUS, a co za tym idzie – obniżenie wysokości środków, jakie wpłyną na indywidualne konta do OFE, może w przyszłości spowodować obniżenie emerytury kapitałowej otrzymywanej z OFE (mniej wpłacasz – mniej zarabiasz – mniej otrzymujesz). Może też być sprzeczne z zasadą, która była hasłem przewodnim reformy, tj. „bezpieczeństwo dzięki różnorodności”.

Kwestią dyskusyjną jest również zwiększenie części aktywów, która będzie mogła być inwestowana w instrumenty udziałowe, przy jednoczesnym braku subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, dostosowanej do wieku członków funduszu. Projekt zmian zakłada wprawdzie wprowadzenie subfunduszy, ale nie wiadomo, kiedy ma to nastąpić. Prezes Bartnik jest zdania, że wprowadzenie wielofunduszowości jest elementem niezbędnym dla zapewnienia maksymalizacji wartości środków zgromadzonych przez ubezpieczonych.

 

Jerzy Bartnik zwraca też uwagę, że przedstawione przez rząd propozycje nie określają (nawet prowizorycznie) kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem oraz obsługą nowych subkont przez ZUS.

 

Przy tych zastrzeżeniach, Związek Rzemiosła Polskiego gotów jest poprzeć przedstawiony do konsultacji projekt ustawy. Prezes Bartnik postuluje jednak, aby po ustalonym wcześniej okresie obowiązywania nowych rozwiązań, odbyły się konsultacje i szczegółowe rozmowy dotyczące zasad funkcjonowania systemu emerytalnego, w tym w sprawach wprowadzenia wielofunduszowości, zmniejszenia wysokości pobieranych opłat i prowizji, zwiększenia możliwości lokacji otrzymanych środków finansowych, waloryzacji oraz dziedziczenia składki.

 

Związek Rzemiosła Polskiego deklaruje chęć dalszej współpracy przy wypracowywaniu zasad i rozwiązań systemowych nowej umowy społecznej dotyczącej całego systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Treść listu w załączniku.