Rezolucja w sprawie przeglądu unijnych instrumentów wsparcia dla MŚP

16 lutego 2011 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie praktycznych aspektów przeglądu unijnych instrumentów mających na celu wspieranie finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania.

W dokumencie, Parlament podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką spełniają małe i średnie przedsiębiorstwa dla gospodarki Unii Europejskiej:
– stanowią około 99 % wszystkich przedsiębiorstw,
– zapewniają ponad 100 milionów miejsc pracy,
– przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i tworzenia miejsc pracy,
– są głównym źródłem innowacji,
– mają żywotne znaczenie dla utrzymania i zwiększania zatrudnienia.

Szczególną uwagę PE zwrócił na heterogeniczność sektora MŚP w Europie (obejmującego całą gamę podmiotów od rodzinnych biznesów, do szybko się rozwijających i stawiających na innowacje firm) i co za tym idzie zróżnicowane potrzeby finansowe przedsiębiorstw. Dlatego członkowie PE położyli tak duży nacisk w Rezolucji na potrzebę jak najlepszego przystosowania programów finansowych do potrzeb sektora MŚP.

Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), której członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, z zadowoleniem przyjęła rezolucję Parlamentu Europejskiego, wzywając jednocześnie Komisję Europejską do podążania ścieżką wyznaczoną przez Parlament Europejski. UEAPME szczególnie popiera propozycję Parlamentu w kwestii lepszego dostosowania i ukierunkowania programów finansowych na zróżnicowane potrzeby MŚP, argumentując, że bez działań w tym kierunku pomoc finansowa może okazać się nieefektywna. Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw podniosła także kwestię potrzeby usprawnienia procedur administracyjnych związanych z dostępem do unijnych programów pomocowych dla MŚP.

 

Więcej informacji: LINK

Tekst rezolucji PE: LINK

Informacja prasowa UEAPME: LINK