Publikacja ZRP dot. zwiększania efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle

Przekazujemy informator pt. „Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła”.

Publikacja zawiera zasady i tryb sprawowania nadzoru przez izby rzemieślnicze i cechy nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym uczniów.

Opracowanie przygotowano z myślą o pracownikach organizacji rzemiosła zajmujących się zadaniami związanymi z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. Zawiera ono zbiór podstawowych informacji prawnych i organizacyjnych, związanych z procesem szkolenia uczniów  – młodocianych pracowników – u pracodawców rzemieślników oraz kilka stosowanych w tym zakresie wzorów dokumentów.

Rada Dialogu Społecznego skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego oraz stronę rządową i jest to istotne gremium stanowiące forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy.

Publikacja wydana przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Informator do pobrania  TUTAJ