Przypomnienie o wznowieniu konkursu Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) organizuje konkurs dotacji, dla podmiotów, które są reprezentowane w składzie Komitetu Monitorującego Wiedza Edukacja Rozwój z wyłączeniem podmiotów pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących w PO WER.

Dotacje przeznaczone będą na organizację działań upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej.

Podmioty lub partnerstwa zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać fiszki projektowe w terminie do 28 lutego 2019 r.

W regulaminie konkursu dokonano kilku zmian w zakresie:
1. podmiotów uprawnionych do aplikowania o granty – pkt 2.3 regulaminu
2. konieczności wystąpienia grantobiorców z wnioskiem o bycie partnerem kampanii społecznej „Dni uczenia się dorosłych” – punkt 2.1 regulaminu
3. zakresu inicjatyw które mogą być przedmiotem grantu – załącznik nr 1 do regulaminu

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem konkursu i udziału w konkursie dotacji!

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych podmiotów lub partnerstw, które poprzez różnego rodzaju aktywności (np. seminaria, konferencje, warsztaty) będą informowały o ww. inicjatywach zachęcając do korzystania z ich rezultatów, brania w nich udziału lub powielania wypracowanych w nich rozwiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie, który został zamieszczony również na portalu Baza Wiedzy: https://bit.ly/2S4RXAQ

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: dotacje.power@miir.gov.pl

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny